نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اظهارنامه ارزش افزوده

بخشنامه ۳۷۱۹۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۵(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۸۹)

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم چهار مرحله فراخوانهاي ثبت‌نام و اجراي ماليات بر ارزش…

پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره…

نظر به اينكه موديان محترم مشمول فراخوان مرحله چارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در انجام تكاليف قانوني خود (ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي دوره پائيز سال 1389)…

بخشنامه ۱۳۷۳۳۹ مورخ ۸۷/۱۲/۲۸(مهلت تسليم اظهارنامه دوره زمستان۸۷)

با توجه به اينکه تسليم اظهارنامه دوره مالياتي زمستان 1387 ماليات بر ارزش افزوده در مهلت قانوني در طول تعطيلات نوروزي براي مؤديان گرامي با مشکلاتي همراه مي باشد و نظر به اين که…