نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اطلاعات مالی آتی

استاندارد خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی ۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی

‌ هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی…