نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اطلاعات سامانه مؤدیان

اطلاعیه سازمان امورمالیاتی

با عنایت به الزام کلیه اشخاص حقوقی (به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به اتصال به سامانه مؤدیان و صدور و ثبت (ارسال) صورتحساب الکترونیکی در این…