حسابان وب

مرور برچسب

اضافه کار

فصل سوم – شرايط كار (مواد۳۴تا۸۴)

مبحث اول - حق السعي ماده34- كليه دريافتهاي قانوني به كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار ، اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ،…