مرور برچسب

اصلاحیه شماره 152637

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ مورخ ۹۶/۸/۲۰(اصلاح حد آستانه بخشی از جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر)

پیرو ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیرماه 1394 بخشنامه شمار 230.41997 مورخ 2 بهمن‌ماه 1395، براساس پیشنهاد شماره…