حسابان وب

مرور برچسب

اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (4)

تصويب نامه ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ مورخ ۹۲/۷/۲۸(اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (۴)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1392بنا به پيشنهاد شماره 237613 مورخ26/12/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي…

آيين نامه اجرايي تبصره(۴)قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13/6/1379 هيات وزيران و اصلاحيه 10/1/1387 هيأت وزيران ماده 1 به…