نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80

بخشنامه ۳۹۵۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۷(اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحي…

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند «الف» و «ب» ماده 95…