حسابان وب

مرور برچسب

اشخاص حقيقي فاقد كد اقتصادي

بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقيم – كد…

 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم . توضيح سايت: 1-براي اين  دستورالعمل اصلاحيه صادرشده است. 2- برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده…

بخشنامه ۱۵۳۰ مورخ ۹۰/۲/۵(پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي)

احتراماً، نظر به اينکه پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادي مؤديان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدوديت هايي در پرداخت ماليات…