نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اشخاص حقوقی فاقد فعالیت

بررسی تعارض و مانعی تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

نامه مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع  بررسی تعارض و مانعی تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با اعمال…