حسابان وب

مرور برچسب

اشتباه اظهارنامه مالياتي

بخشنامه ۱۲۴/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۱/۷(نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام…

پيرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 3/3/1393 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه، بدينوسيله مقرر مي دارد: