حسابان وب

مرور برچسب

استاندارد9

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۹ – حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت

هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ مرتبط‌ با پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ پيمانكار است‌. به دليل‌ ماهيت‌ فعاليت‌ موضوع‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌،…