نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

استاندارد حسابرسي 560 با عنوان ˝رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه˝را تجديد نظرشد

پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۶۰ رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد حسابرسي 560 با عنوان ˝رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه˝را…