باید رک و بی پرده گفت که خواستِ استقرار استانداردهای بین المللی در هر حوزه‌ای از ناحیه‌یِ “هژمونیِ اندیشه‌یِ غربی” و “پارادایم سرمایه” است. این هژمونی در پیِ کاستن از هزینه‌هایِ جهانی و همگرائی زیستی انسان‌هاست که امروز به عنوان جنبش سکولاریزم معروف شده است.