مرور برچسب

استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی

به‌‌کارگیری استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری بخش عمومی به‌‌ وسیله اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا (EC) با الهام از استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS)، استانداردهای حسابداری تعهدی را برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2005 به‌عنوان بخش مهمی از طرح…

پروژه‌های در جریان هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی

هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی یکی از مهمترین مراجع تدوین‌کننده رهنمود و استاندارد حسابداری برای واحدهای بخش عمومی است. مهمترین پروژه‌های در جریان این هیئت…