حسابان وب

مرور برچسب

اساسنامه جامعه

تصويب نامه ۲۱۷۶۱۶/ت ۴۷۹۶۲ ه مورخ ۹۱/۱۱/۷(اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران)

وزارت اموراقتصادي و دارايي هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای…

تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ (اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران)

تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی . ....هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1390 بنا به پيشنهاد شماره 58229 مورخ 8/4/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره…

آیین نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مفاد ماده 27اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( جامعه ) و به منظور سامان بخشی تعاملات درون و برون سازمانی مؤسسات حسابرسی عضو ،…

تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸(اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران + اصلاحات آن)

هيات وزيران درجلسه مورخ 28/6/1378بنابه پيشنهادشماره 25897مورخ 30/7/1357وزارت اموراقتصادي ودارايي وبه استنادتبصره (2)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي…