نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

ضرورت بازنگري و اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

در اين مقاله، جامعه حسابداران رسمي ايران و اساسنامه آن به ترتيب و اختصار به «جامعه» و «اساسنامه» عنوان شده و منظور از «خدمات تخصصي و حرفه‌اي» نيز کليه خدمات موضوع بند ت ماده 1…