نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

از طریق کد ملی تمام اطلاعات اقتصادی

بررسي تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي در قانون ماليات هاي مستقيم

هدف اصلي قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان و علي‌الراس به نظام مبتني بر…