نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اركان جامعه مشاوران مالياتي

ابلاغ نمونه برگه نمایندگی قانونی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

 توضیح سایت: بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید. باتوجه به بخشی از  ماده 28 قانون مالیات ارزش افزوده که مقرر می دارد: "کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی…