حسابان وب

مرور برچسب

ارزش منصفانه داراییها

مفهوم ارزش منصفانه

جدول خلاصه  مفهوم ارزش منصفانه براساس استاندارد حسابداری شماره 42 و قانون مالیاتهای مستقیم مورداستفاده در حسابرسی سال ۹۸ و بعد از آن بدین شرح میباشد: