حسابان وب

مرور برچسب

ارزش معاملاتي

بخشنامه ۲۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۵/۲(ابلاغ ارزش معاملاتي سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات­هاي مستقيم)

در اجراي مقررات ماده 64  قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه ­هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوي صورتجلسه…

بخشنامه ۲۶۱۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶(ابلاغ ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲گانه) مصوب کميسيون ماده ۶۴…

 در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، و با عنايت به تصميمات جلسه مورخ 1/12/1391 کميسيون تقويم املاک شهر تهران(موضوع…

بخشنامه ۲۸۳۶۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ (تصويب ارزش معاملاتي سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه))

در اجـراي مـقررات مـاده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک شهر تهران (مناطق 22…