حسابان وب

مرور برچسب

ارث

بخشنامه ۲۱۰/۸۶۷۸ مورخ ۸۸/۱/۳۰(ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مدني – سهم ارث زوجه)

به پيوست تصوير قانون اصلاح موادي از قانون مدني، در خصوص اصلاح مادتين 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدني مصوب 18/2/1307 که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 6/11/1387 به تصويب مجلس…

قانون مدني

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .