نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارائه و افشا

استاندارد حسابداري‌ بخش عمومی شماره‌ ۲ : نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی

. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی“ را تدوین کرده است.…

استاندارد خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی ۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی

‌ هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی…