نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اداره امور مالياتي

بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم)

توضیح سایت تازه های حسابداری: قسمتی از ماده ۶ این آیین نامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي…