نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اخراج کارگر

«اخراج» شغل شد!

همیشه راه میان‌بری هست. شرایط بد اقتصادی آن‌قدر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده‌اند کارگران را دست‌مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند.