نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

احکام مالياتي قانون بودجه

بخشنامه  ۱۹۹۵۹-۲۳۰/د مورخ ۹۵/۵/۶(رعايت ماده (۴) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در مورد شرکتهاي در حال…

    پيرو بخشنامه شماره 18-95-200 مورخ 16-3-1395، موضوع احکام مالياتي قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27-2-1395 مجلس شوراي اسلامي، حکم مالياتي بند ج تبصره2 ماده واحده قانون مذکور…