حسابان وب

مرور برچسب

احكام مالياتي

بخشنامه ۱۵/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۱۳(احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور)

احکام مالياتي قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24/12/1393 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 28/12/1393 در روزنامه رسمي آگهي گرديده است، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ…

بخشنامه ۱۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۸(احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت۲)

احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) که طي روزنامه رسمي مورخ 26/12/1393 آگهي گرديد، به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ مي گردد.

بخشنامه ۷۳۵۱۶/۲۰۰م۸۸/۱۱/۱۹(احکام مالياتي قانون توسعه ابزارهاونهادهاي مالي جديدبه منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل…

مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ…