نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

احتساب مبالغ واریزی شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

احتساب مبالغ واریزی شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

با تصویب هیئت وزیران، مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند(ب) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب…