حسابان وب

مرور برچسب

اجراي طرح تکريم ارباب رجوع

بخشنامه شماره ۹۸۷/۲۹۷/۲۰۳ مورخ ۲۰/۱/۸۵ ( در خصوص اضافه پرداختي و استرداد و يا تهاتر يا بدهيهاي بعدي )

نظر به اهميت اجراي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تسريع در انجام امور موديان محترم بدينوسيله ضمن تاکيد بر رعايت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/83 پيرامون نحوه…