مرور برچسب

ابلاغ فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) سال 93

ابلاغ فرم های مربوط به موافقت نامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) سال ۹۳

1-1 عنوان طرح عنوان طرح باید همانند عنوان درج شده در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور باشد. در مورد طرح هایی که بر اساس قوانين موضوعه با استفاده از رديف هاي متمرکز…