حسابان وب

مرور برچسب

ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1390

بخشنامه ۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲)

در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1392 حوزه تهران…

بخشنامه ۵۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران)

در اجراي مقررات بند(الف) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کميسيون تعيين…

بخشنامه ۹۴۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۶(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ )

در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1391 حوزه تهران مصوب…

بخشنامه ۱۰۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۱(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰)

در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست فايل مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کميسيون بند…