حسابان وب

مرور برچسب

ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي

رأي شماره۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵ (ابطال بند ۹بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲سازمان امور مالياتي کشور)

  شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در اجراي تبصره ۱ ماده ۹۸ آيين‌نامه استخدامي شرکت که طي شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصويب هيأت وزرا رسيده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق…