نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ ( ابلاغ دادنامه ۱۱۳۰۸ در خصوص تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸…

دادنامه ۱۱۳۰۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ (تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مانع اعمال تخفیف نخواهدبود)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این رای توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.  تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل مانع از اعمال تخفیف موضوع تبصره ماده 131…