حسابان وب

مرور برچسب

ابطال بخشنامه شماره 57972/5010

رأي شماره ۱۱۳۰ ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ/86/255                                                     29/2/1387 تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1130 کلاسه پرونده: 86/255 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت…