نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آیین نامه ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌ها ابطال شد

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «درخصوص تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ سازمان امور…

تصویبنامه ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۹۵/۱/۲۱(آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴)

وزازت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 15/1/1395 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 20/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی…