حسابان وب

مرور برچسب

آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366

بخشنامه ۵۴/۸۸۲۹۱ مورخ ۹۰/۵/۱۵(آيين نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومي کشور)

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيحسابي و اداره کل امور مالي ذيحسابي  بر اساس پيشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور ، پيرو بخشنامه شماره 25881 مورخ…

قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول- كليات ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه…