حسابان وب

مرور برچسب

آیین نامه اجرایی ، اتباع ایرانی ، الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی ، حسابداری ، دانلود حسابداری ، شماره ملی ، شماره ملی و کد پستی ، قانون ، قانون الزام ، قانون الزام اختصاص شماره ملی ، قانون الزام اخت

بخشنامه ۴۳۷۶۸/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ (درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات )

احتراماً، با عنايت به قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني و آيين نامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنين مقررات ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي…