حسابان وب

مرور برچسب

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 46 قانون محاسبات

تصويبنامه۴۴۴۴ت۴۰۹ مورخ۶۸/۴/۲۸(آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.3.27 بنا به پیشنهاد شماره 52.688.4145 مورخ 1368.2.10 وزارت امور اقتصادی و دارای، آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب…