حسابان وب

مرور برچسب

آيين نامه اجرايي ماده 219

داد نامه شماره ۴۵۶ مورخ ۸۸/۵/۲۵( ابطال مفاد بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳۳ آيين نامه اجرائي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

شاکي:شرکت باير ايران شيمي(سهامي خاص). موضوع شکايت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آيين نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم. گردشکار:

باب پنجم سازمان تشخيص و مراجع مالياتي -فصل اول : مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها(مواد۲۱۹تا۲۳۵)

ماده 219 : شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون به سازمان امور…