حسابان وب

مرور برچسب

آيين نامه اجرايي بند (د)ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آيين نامه اجرايي بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست،آيين نامه اجرايي بند (د) ماده(132)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،که طي تصويب نامه…