حسابان وب

مرور برچسب

آين نامه نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام

تصويب نامه ۳۱۶۱۷/ت ۴۷۴۵۶هـ مورخ ۹۱/۲/۲۰(آيين نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي)

    هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/7/1390 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد…