حسابان وب

مرور برچسب

آشنائي با مباني ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن

آشنائي با مباني ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن

به‌منظور شفاف سازي اطلاعات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، توسط سازمان امور مالياتي کشور تدوين و اجراي آن از تاريخ…

آشنائي با مباني ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و دستورالعمل اجرايي آن

به‌منظور شفاف سازي اطلاعات اقتصادي و توسعه عدالت مالياتي، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، توسط سازمان امور مالياتي کشور تدوين و اجراي آن از تاريخ…