حسابان وب

مرور برچسب

آزمونهاي محتوا

پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

توضیح سایت: برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید. كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد…

استاندارد حسابرسي ۵۳۰ نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي انتخاب اقلام براي آزمون ( تجديد نظر شده ۱۳۸۳ )

توضیح سایت: برای این استاندارد پیشنویس استاندارد تجدید نظر تهیه شده است. هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ چگونگي ‌استفاده‌ از روشهاي‌…

استاندارد حسابرسي ۳۳۰ روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي

هدف ‌اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم‌ براي تعيين برخوردهاي ‌کلي و طراحي و اجراي روشهاي‌حسابرسي لازم براي مقابله با ‌خطر برآوردي تحريف بااهميت در سطح…