نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آراء حل اختلاف مالياتي

بخشنامه ۵۰۱۲۹/۲۱۰م۸۸/۴/۱۰(قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده۲۴۷به قانون مالياتهاي مستقيم)

قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم مـصـوب اسـفنـد مـاه 1366 و اصـلاحـات بعـدي آن کـه در جـلسـه مـورخ 20/2/1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ…