نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامين اجتماعي در مورد اشخاص حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه نمي‌دهند.