مرور برچسب

آئين نامه اجرايي ماده 218 قانون

بخشنامه ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۴/۱۴(ابلاغ صورتجلسه جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ شوراي عالي مالياتي)

به پيوست تصوير صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شـوراي عـالي مـالياتـي راجـع بـه تعـييـن تکـليف واحـدهـاي وصول و اجراء ادارات امور مالياتي در مواجهه با آن گروه از بدهکاران…