مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

حسابداري خسارات ناشي از زلزله و ساير سوانح طبيعي و مخارج بازسازي آن

۱- چنانچه ميزان خسارت وارده با اهميت باشد ، بهاي تمام شده و استهلاك انباشته داراييهاي خسارت ديده ، متناسب با درصد خسارات وارده كه توسط كارشناسان ذيصلاح تعيين مي گردد ، كاهش داده…

کارت‌های بانکی هوشمند می‌شوند

کارشناس بانکداری الکترونیک می‌گوید: به لحاظ تکنولوژی در کارت‌های مغناطیسی تنها اطلاعات عمومی کاربر مانند نام و شماره کارت وجود دارد، اما روی کارت‌های هوشمند، پردازشگر و حافظه امن…

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ…