مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

استهلاک دارایی های بلااستفاده درچه صورت هزینه قابل قبول شناخته میشوند؟

جهت داراییهای ثابتی که خریداری شده ولی بکار گرفته نمی شود،استهلاک محاسبه نمی شود. هر چند یکی از علل استهلاک ،گذشت زمان است ولی با این حال،جهت دوره قبل از بهره برداری از دارایی…