مرور رده

اخبار اقتصادي

مهلت اعتبار چک چند سال است؟

بر اساس مفاد ماده 6 قانون چک مصوب 97، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک 3 سال است (جزئیات باید تا تاریخ 21/9/98 به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.) به عبارت دیگر دارنده…

بخشنامه نرخ تسعير ارز اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان دوره اي

بخشنامه نرخ تسعير ارز اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان دوره اي منتهي به شهريور ماه ١٣٩٨ جهت بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات…