مرور رده

اخبارحسابداری

سال نو مبارك!

آید بهار و پیرهن بیشه نو شود نو تر برآورد گل اگر ریشه نو شود زیباست روی كاكل سبزت كلاه تو زیباتر آن كه در سرت اندیشه نو شود ما را غم كهن به می كهنه بسپرید به حال ما…