مرور رده

سایر قوانین

فصل سوم – شرايط كار (مواد۳۴تا۸۴)

مبحث اول - حق السعي ماده34- كليه دريافتهاي قانوني به كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار ، اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ،…

فصل دوم – قرارداد كار (مواد۷ تا۳۳)

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ماده7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا…